Schroders: Houdt expansiefase economische cyclus aan?

De wisselwerking tussen werkloosheid en looninflatie is dermate verzwakt dat de beroemde Phillips-curve, die de inverse relatie tussen de twee grootheden beschrijft, is afgeplat. Vanuit beleggingsperspectief heeft het gebrek aan looninflatie een belangrijke rol gespeeld in de rally op de aandelenmarkten, vooral omdat de waarderingen zich nog altijd op een hoog niveau bevinden.

De gematigde inflatie wijst op de mogelijkheid dat de opgaande lijn van de wereldwijde economische cyclus verlengd kan worden. Daarnaast lijkt er minder druk op de centrale banken te zijn om het monetaire beleid te verkrappen en de economische groei te vertragen. Voor beleggers is de vraag of de inflatie in 2018 onder controle blijft cruciaal.

Een belangrijk onderdeel van de kerninflatie is de loongroei. Met name een versnelling van de loonstijging is een teken dat de economie volledige werkgelegenheid heeft bereikt, omdat een tekort aan arbeidskrachten betekent dat werknemers meer onderhandelingsmacht hebben om hogere lonen te eisen en bedrijven hogere lonen bieden om werknemers aan te trekken.

De Phillips-curve voor belangrijke ontwikkelde markten – de VS, Japan en de eurozone – geeft inzicht in de vraag of de looninflatie zal aantrekken en wat de implicaties voor de wereldwijde economische cyclus zijn. Uit onderzoek van Schroders blijkt dat de negatieve relatie tussen werkloosheid en loonstijging in Japan afwezig lijkt.
De Phillips-curve voor de VS blijkt in de post-crisis periode aanzienlijk platter te zijn geworden waaruit volgt dat de negatieve relatie tussen werkloosheid en looninflatie daar maar in beperkte mate van toepassing is. De Phillips-curve voor de eurozone is opvallend stabiel. Schroders meent dat de traditionele Phillips-curve-relatie daar nog steeds bestaat. Hierbij vertoont de eurozone bovendien een steilere curve dan de VS. Dat zou betekenen dat voor dezelfde relatieve daling van de werkloosheid in beide economieën, de eurozone een grotere stijging van de reële inkomensgroei tegemoet kan zien.

De zorg voor investeerders is dat de lage werkloosheidscijfers op korte termijn een scherpe loonstijging zullen veroorzaken die de Fed dwingt om agressief te reageren. Uit de analyse van Schroders blijkt dat dit onwaarschijnlijk is. De platte Phillips-curven ondersteunen de mening dat de wereldwijde economische cyclus kan worden voortgezet zonder dat het monetaire beleid aanzienlijk moet worden verkrapt om de inflatie onder controle te houden.

De eurozone lijkt echter een uitzondering te vormen op deze algemene conclusie. Daar is de inverse relatie tussen werkloosheid en looninflatie die uit de Phillips-curve volgt van toepassing. Dit impliceert dat het aanhoudende krachtige herstel in de eurozone een stijging van de reële lonen zal veroorzaken naarmate de werkloosheid verder daalt. Hoewel deze ontwikkeling welkom is na een lange periode van soberheid, zal hij de meer hawkish leden van de ECB dermate verontrusten dat zij zullen oproepen tot het beëindigen van het ultra-ruime monetair beleid. Onder gelijkblijvende omstandigheden zou dit de euro een boost kunnen geven en de winstmarges onder druk zetten voor bedrijven die in de EU actief zijn.

Keith Wade, hoofdeconoom, en Piya Sachdeva, econoom, bij Schroders.
preloader
Close Window
View the MagazineI also agree to receive editorial emails from InvestmentEurope
I also agree to receive event communications for InvestmentEurope
I also agree to receive other communications emails from InvestmentEurope
I agree to the terms of service *


You need to fill all required fields!