Årsrapport: Så blev fondåret 2011 i Sverige

Nysparandet i fonder 2011 slutade på plus, endast tack vare avsättningar till premiepensionen under december. Det enligt Fondbolagens förenings årsrapport.

Men trots ökad nysparande pekar rapporten på en nedgång i fondspararnas förmögenhet.

“Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av 2011 till 1 819 miljarder kronor. Detta innebär en minskning av förmögenheten med 145 miljarder under året, vilket förklaras av den svaga utvecklingen på aktiemarknaden,” skriver föreningen.

“I december nettosparades 23,7 miljarder kronor i fonder, vilket resulterade i ett nettosparande på totalt 16 miljarder kronor under helåret. Det stora inflödet i december förklaras av den årliga avsättningen till premiepensionen, som uppgick till motsvarande 30 mdkr. Exkluderas denna var det övriga nettosparandet i fonder negativt såväl i december som för helåret 2011.”

Föreningen tillägger att “Det totala nysparandet i fonder på 16 mdkr under 2011 är, jämfört med tidigare år, mycket lågt. Bortsett från krisåret 2008 är nettoinflödet 2011 faktiskt det lägsta sedan 1996. Exkluderas dessutom premiepensionsavsättningarna, utgör 2011 det näst sämsta året, sett till nysparande, sedan statistiken började sammanställas 1994.”

Sverigefonder, som tillsammans med Globalfonder utgör merparten av sparandet i aktiefonder, slogs hårt av Stockholmsbörsens (inklusive utdelningar) nedgång på -14%. Detta bidrog till nettoutflöden på -22.5 mdkr från Sverigefonder.

“Endast Globalfonder, Nordamerikafonder och Japanfonder uppvisade nettoinsättningar under 2011. För globalfonder utgjordes nettoinflödet i sin helhet av premiepensionsavsättningar i december, medan Nordamerika fonder hade nettoinflöden under de flesta månaderna 2011k,” skriver föreningen.

 

Nettosparande i fonder, mdkrTotalt fondsparande december 2011Fondsparande exkl. PPM december 2011Totalt fondsparande 2011
Aktiefonder15,7-3,6-53,5
Bland9,21,829,2
Obligationsfonder-0,5-2,54,3
Penningmarknadsfonder0,70,435,5
Hedgefonder-0,9-10,7
Övriga fonder-0,5-0,5-0,3
Summa23,7-5,316

 

“2011 var ett händelserikt år där eurokris och skuldproblem i Europa bidrog till ett dystert resultat på börsen. Även om oron ännu inte är över så kan det vara på sin plats att påminna om att aktier och aktiefonder handlar om långsiktiga placeringar och efter nedgång kommer alltid en uppgång. Vi kommer också minnas 2011 för strävan efter demokrati i norra Afrika och Mellanöstern, vilket kan ge nya tillväxtmarknader och minskad fattigdom i dessa regioner”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

“Ja, fondsparande berörs i dag av vad som sker över hela världen. Riskspridning är viktigt att tänka på, vilket fondsparare kan få genom investeringar i olika typer av fonder. Regelbundet sparande ger dessutom riskspridning i tid.”

 

preloader
Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!