Hållbarhet i fokus hos ENF

Fonder som investerar hållbart måste uppfylla sju krav som lagts fram av Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF), om de vill fortsätta marknadföra sig som hållbara.

I ett utkast skriver nämnden att “hållbara investeringar har kommit att bli ett självklart inslag i nästan all fondförvaltning” som gör det allt viktigare att fondbolag kan bemöta de krav som ställs i frågor om miljö, socialt ansvar och styrning, så kallad ESG.

“ENF har redan tidigare uttalat att marknadsföring av en fond med termer som hållbar eller med andra liknande formuleringar ytterst är en fråga om vederhäftig information till investerarna så att de ges möjlighet att själva bedöma om fonden motsvarar deras krav. Nu har ENF bland annat lagt till att fondbolag som marknadsför fonder som hållbara måste ha gjort ett officiellt åtagande, t.ex. i relation till FN-initiativet PRI eller motsvarande”.

“Dessutom vill vi lyfta fram vikten av uppföljning. Minst en gång per år ska ett fondbolag som marknadsför fonder som hållbara redovisa hur placer­ingspolicyn uppfyllts”, säger ENF:s ordförande, hovrättsrådet Kenneth Nordlander.

Nedanstående är de sju krav som ENF lagt fram.

 1. Fondbolaget ska ha en väl definierad process för att välja ut sina placeringar utifrån de särskilda kriterier eller hänsyn som fonden tar.
 2. Fondbolaget, eller den koncern fondbolaget tillhör, ska ha gjort ett officiellt åtagande i relation till ett erkänt tredjepartsorgan där någon form av uppföljning ingår, såsom exempelvis FN-initiativet PRI eller motsvarande.
 3. Fondbolaget ska löpande kontrollera och säkerställa att urvalsproces­sen följs. Detta är en fråga för hela bolaget och ett ansvar för ledningen.
 4. Fondbolaget ska på ett tydligt och lättillgängligt sätt redovisa bolagets pla­ceringspo­licy för fonden, inklusive information om urvalskrite­rier, omsätt­ningsgränser och bolagets urvalsprocess för fonden samt det sätt på vilket processen kontrol­leras och säker­ställs.
 5. Informationen ska lämnas genom en beskrivning av fondens inriktning vad gäller hållbara investeringar. Hållbarhetsprofilen är ett exempel på ett sådant format. Beskrivningen ska finnas tillgänglig på bolagets webbplats.
 6. Fondbolaget ska minst en gång per år redovisa hur placer­ingspolicyn uppfyllts. I den mån avvikelser skett, ska fondbolaget in­formera om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta.
 7. Om fondbolaget i sin marknadsföring framhåller att placeringar i viss verk­samhet väljs bort får högst fem procent av om­sättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bo­laget ingår, avse verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget har ställt upp. Detta ska tydligt framgå för investerarna.

ENF är en oberoende nämnd som ser till att fondbranschen upför sig ordentligt vad gäller information och marknadföring.

Nämdens medlemmar består av:

Ordförande: Kenneth Nordlander, hovrättsråd i Svea hovrätt

Vice ordförande: Torsten Brink, Brilex AB

Representanter för fondbranschen:

 • Pär Bäckman, Swedbank Robur
 • Helena Hillström, Didner & Gerge Fonder
 • Hans Ek, SEB Fonder
 • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning

Allmänintresset företräds av Ulla Öhrn, konsumentvägledare i Västerviks kommun, och Carina Brehmer, konsumentvägledare i Linköpings kommun

Sekreterare: Lena Falk, Fondbolagens förening

 

ABOUT THE AUTHOR
Jonathan Boyd
Editorial Director of Open Door Media Publishing Ltd, and Editor of InvestmentEurope. Jonathan has over two decades of media experience in Japan, Australia, Canada and the UK. Over the past 17 years he has been based in London writing about funds and investments. From editing the newsletter of the Swedish Chamber of Commerce in Japan in the 1990s he now focuses on Nordic markets for InvestmentEurope. Jonathan was awarded Editor of the Year at the Professional Publishers Association (PPA) Independent Publisher Awards 2017. Shortlisted for the same in 2016, he was also shortlisted in 2017 and 2015 for the broader PPA Awards category Editor of the Year (Business Media).

Read more from Jonathan Boyd

preloader
Close Window
View the Magazine

You need to fill all required fields!